Site Language:

Newsletter Subscription

04-02-2008
- Други новини.....В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Еуротерра България АД-София /TERRA/: Еуротерра България АД-София има сключен договор за наем, с който дружеството предоставя на Банка Пиреос България АД, за временно ползване за период от 10 години следният недвижим имот, собственост на дружеството: Партерен етаж от четириетажна сграда с площ 246 кв. м. и дворно място, цялото с площ 435 кв. м., находящи се в гр. Пловдив, ул. П. Евтимий 13а.
Договорът влиза в сила на 01.02.2008г. и е свързан с обичайната дейност на Еуротерра България АД-София - съгласно предмета на дейност на дружеството. В сделката не участват свързани и заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.