Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 при следния дневен ред и проекти за решения:

 

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2017 г.

4. Приемане на решение относно реализираната от дружеството загуба през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение: част от реализираната през 2017 г. загуба на дружеството да бъде покрита до размера на неразпределената печалба от предходни години.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017  г.

8. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., съгласно препоръка на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. – www.euroterrabulgaria.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.06.2018 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.euroterrabulgaria.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите  на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 19.04.2018 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството е 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 19.04.2018 г.  дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД свикано за 05.06.2018 г. е 22.05.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,  имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 20.06.2018 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е  06.06.2018 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,  имат право да участват и гласуват на общото събрание.

 

Изпълнителен директор: …………………

Михаил Терианос