Добре дошли

Еуротерра България

Нашата най-важна задача е да увеличим инвестиционната стойност за всички наши инвеститори, както и да създадем взаимно полезни връзки на фирмата с нейните клиенти и партньори.

Целта на този сайт е да подобри комуникацията между ръководството на фирмата, инвеститорите и акционерите. Мисията ни е да надминем очакванията на нашите клиенти и партньори, да предложим услуги и продукти от най-високо качество като същевременно спазваме етичните принципи.

За това нашите амбиции са насочени към засилването на взаимното доверие между инвеститорите, клиентите и служителите.

В нашите проекти ние се стремим непрекъснато да улавяме възможностите за растеж и нововъведения, да сме гъвкави в намирането на нови корпоративни решения, за да отговаряме на предизвикателствата на пазара, на който оперираме.

Ние неизменно вярваме, че информацията на нашата фирмена Интернет страница ще е особено полезна за нашите клиенти и партньори, инвеститори, анализатори, финансовите медии и всички акционери.

Нашето обещание е да полагаме усилие за по-добри резултати.

Михаил Терианос
Председател на борда на директорите

Създаване на проекти

Нашата компания има технически отдел, в който работи технически персонал много познания и опит, който успешно се конкурира, като завършва в кратък срок качествени и доходни проекти.

Продажба и отдаване под наем

Опитният мениджърски екип решава да продаде или даде собствеността под наем, в зависимост от разположението, размера и целта на нейната употреба. Импулсът е винаги един от основните критерии за решението.

Техническо обслужване

Възможността за различни услуги като огледи, даване под наем, продажби, обзавеждане, ограничаване на бюрократичните процедури, административна помощ.

Последни новини

06.03.2024

„Еуротерра България“ АД е сключило договор, по силата на който е получило паричен заем от „Еуротерра Девелъпмент“ АД. Размерът на заема е до 100 хил. лв. със срок на издължаване от 5 години, като е предвидена 2% годишна лихва.
За предварителното одобрение на всяка една от сделките е налице протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 29.02.2024 г.

12.02.2024

Относно: „Eуротерра България“ АД е сключило договори за заем с насрещни страни „Изи Хоумс“ АД и „Пансо“ АД
Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) повече информация…

01.02.2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2024 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.01.2024 г. е 129 845 броя.

Портфолио на недвижимо имущество

София

Сграда Витоша 1

София

Ботаническа градина

Плодив

Сграда Пловдив

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550