Като разрастваща се регионална европейска компания, ние сме изключително възприемчиви към местните общества и особено тези, в които оперираме, произвеждаме, на които продаваме, от които наемаме персонал, от които черпим и в които живеем.
Ние оперираме основно в България, с перспективи за източноевропейски страни като Румъния, Гърция, Турция, Украйна и др., но продаваме на клиенти от Америка, Гърция, Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания. Затова, не само с оглед на продуктивността, но и на ефективността, през последните 15 години ние проявяваме силноизразена социална чувствителност към:
• универсален код за бизнес поведение
• стандартна политика за управление на персонала
• политика на равни права и социална политика
• политика за здравеопазване и безопасност по стандартите на ООН
• aекологична политика, съобразена с изискванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
• разнообразна работа в общностите
• образователна политика

Универсален код за бизнес поведение

 Еуротерра България като европейска компания още през 90-те си поставя набор от ръководещи принципи в бизнеса. Нашите служители, работници, изпълнителен персонал, съдружници, доставчици и купувачи идват от различни и разнообразни страни, икономики и култури, като България, Германия, Франция, Гърция, Холандия и дори Китай.
 Само един универсално възприет код на поведение може да направи тези операции възможни и доходни. Общото благо, безопасната и здравословна работа среда, равните възможности, доброто и задоволително заплащане и работно време, почтеността между служителите, ръководството и доставчиците, принципите, мерките против корупция, спазването на местните закони и предписани и ръководните принципи на Европейския съюз, са задължителни за всяка единица в бизнеса.

Политика за човешките ресурси и социална политика

Нашите ръководни принципи са:

• Безопасна работна среда.
• Законно работно време.
• Политика за детския труд съобразена с тази на ОН.
• Ясна анти-дискриминационна политика.
• Глобален стандарт за повишение, оценка, работна ротация, дисциплинарни мерки, временно отстраняване, наказания, уволняване и освобождаване от длъжност.
• Стабилно и сериозно обучение и продължително обучение във всякакви държави и пазари.

Environmental Policy

в рамките на цялата група. Още повече, ние не можем да се съревноваваме без да вземаме под внимание средата, в която работим, при положение, че повече от 90 % от нашата дейност се провежда в най-големите градове на България.

Нашите ръководни принципи са:

• Да създадем чувство за отговорност към околната среда в нашите служители, марки и местни общности

• Да подкрепяме нашите доставчици, предприемачи и бизнес при реализирането на нашите цели

Подкомитета на борда, председателстван от г-жа Олга Териану, се събира ежегодно, за да прегледа как фирмата се е представила по отношение на политиката за околна среда.

Нашите управленчески системи за околна среда ще бъдат наблюдавани отблизо през цялата година. Там където е приложимо, ще се опитаме да намалим ненужното изразходване на ресурси и енергия. За да осигурим продължителен процес на подобряване изпълнението на нашата политика за околната среда, ще си поставим реалистични цели и ще измерваме нашия прогрес на фона на тези цели в такива области, като:

• Консумация на енергия
• Използване на вода
• Разхладителни напитки
• Транспорт
• Отпадъци и рециклиране

Обществено полезен труд

Еуротерра България провежда активна благотворителна дейност от 2003. На кратко, фирмата:

• е отпуснала отстъпки на много групи, като бездомните, полицията, хора претърпели бедствия като земетресения и други
• е спонсорирала много концерти на класическа музика.
• е осигурила стипендии за децата на служители, както и студенти на финансово-нуждаещи се семейства
• е вземала участие в програми за развитие на местните общности, като предоставянето/закупуването на книги за училища и читалища, подкрепяне на власти и асоциации в подпомагането на възрастните и инвалидите

Образователна политика

Борда на директорите също стартира стипендиантска програма, която ще влезе в сила през 2008. В първата си фаза, тази програма включва основаването на „Образователна фондация Терианос” (ОФТ) и финансовото подпомагане на двама студенти.
Подкомитетът на борда, председателстван от президента на група Еуротерра г-н Майкъл Терианос, се събира всяко полугодие, за да прегледа целите и дейностите на фондацията.