Site Language:

Newsletter Subscription

Извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 20.09.2021 г

Протокол

Протокол на Мандатна Комисия

Списък на акционерите

Политика за възнагражденията

Покана

Писмени материали

Правила за гласуване чрез пълномощник 

Пълномощно

Свидетелство за съдимост

Протокол от ОСА

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2021

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2020

Декларации по член 116 от ЗППЦК

Декларации по член 234 от ТЗ

Декларации по член 237 от ТЗ

Свидетелство за съдимост