ИНВЕСТИТОРИТЕ

Общо събрание

Съветът на директорите е приел Политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и вътрешните актове на дружеството. Съгласно приетата политика, Съветът на директорите е създал и поддържа система за разкриване на информация.

Редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Еуротерра България“ АД на 28.06.2024 г.

Покана Правила за гласуване чрез пълномощник Писмени материали Доклад ДВИ Образец на пълномощно Мотивиран доклад Отчет на Одитен комитет Протокол от заседание на Съвета на директорите –...

Редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ на 29.06.2022 г.

Протокол от ОСА Протокол мандатна комисия Списък на присъствалите акционери Политика за възнагражденията на членовете на СД Покана Писмени материали Правила за гласуване чрез пълномощник Протокол Проект - Политика за възнагражденията Приложение - Политика за...

Извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ – 20.09.2021 г

Протокол Протокол на Мандатна Комисия Списък на акционерите Политика за възнагражденията Покана Писмени материали Правила за гласуване чрез пълномощник  Пълномощно Свидетелство за съдимост Протокол от ОСА Политика за възнагражденията на членовете на съвета на...

Покана за редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Еуротерра България” АД, гр. София

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 при следния дневен ред и проекти за решения:

Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ на 05.06.2018 г.

Покана за редовно заседание  Годишен доклад за дейността на “Еуротерра България” АД за финансовата 2017 г.  Протокол от заседание на съвета на директорите  Доклад за дейността на ДВИ  Доклад на одитен комитет  Доклад на независимия одитор  Политика за възнаграждения ...

Извънредно общо събрание на акционерите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД – 02.10.2017 г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ към 18.10.2017 г. Протокол на Мандатната комисия за извънредно Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ към 18.10.2017 г. Покана за...

Материали за общо събрание на 22.06.2017 г.

Протокол на мандатна комисия Протокол от ОСА Доклад на независимия одитор Годишен доклад за дейността на “Еуротерра България” АД за финансовата 2016 г. Годишен финансов отчет Доклад Декларация за корпоративно управление Свидетелство за съдимост Свидетелство – GR...

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550