С настоящото уведомяваме, че за извънредното заседание на Общото събрание на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 02.10.2017 г. не се е регистрирал нито един акционер,  пълномощник на акционер или представител.
На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и съгласно Поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София извънредното заседание на ОСА ще се проведе на втората обявена дата, а именно на 18.10.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.