С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на 13.06.2016 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 03.05.2016 г. под № 20160503133120.