„Еуротерра България“ АД е сключило договор, по силата на който е получило паричен заем от „Еуротерра Девелъпмент“ АД. Размерът на заема е до 100 хил. лв. със срок на издължаване от 5 години, като е предвидена 2% годишна лихва.
За предварителното одобрение на всяка една от сделките е налице протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 29.02.2024 г.