Относно: „Eуротерра България“ АД е сключило договори за заем с насрещни страни „Изи Хоумс“ АД и „Пансо“ АД
Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

„Еуротерра България“ АД е сключило договори, по силата на които е получило парични заеми от „Изи Хоумс“ АД и „Пансо“ АД. Размерите на всеки един от заемите е до 60 хил. лв. със срок на издължаване по всеки един от договорите, като е предвидена 2% годишна лихва.
За предварителното одобрение на всяка една от сделките е налице протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 09.02.2024 г.