С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка  с приетото  решение по т. 3 от дневния ред на проведеното на 19.07.2010 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД за разпределяне на паричен дивидент на акционерите,

Съветът на директорите на дружеството на свое заседание от 08.10.2010 г. прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от  300  000 лева:
1. Брутен размер на дивидента за една акция: 0.01695041185  лева
2. Нетен размер на дивидента на една акция: 0.01610289126 лева за акционерите физически лица
3. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК – 02.08.2010 г.
4. Начин на изплащане на дивидента: чрез съответния инвестиционен посредник на акционерите на дружеството със съдействието на Централен депозитар, т.к. сметките за ценни книжа на акционерите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД към 02.08.2010 г. се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/.
5. Начален срок за изплащане на дивидента: 19.10.2010 г.
6. Краен срок за изплащане на дивидента: 19.01.2011 г.
7. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгдишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2009 г. ще може да го получи от дружеството в брой  или по банков път  след изрично отравено искане за това на адреса на управление на дружеството в гр. София 1000, бул. ВИТОША № 1 или по факс: + 359 2 981 55 50.  Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.