С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на 29.06.2015 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1000,

район Средец, бул. ВИТОША No 1 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2015 г. под № 20150520165221.

 

ЗА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД: …………………………………

/Лидия Герджикова – пълномощник /