Във връзка с проведеното на 12.06.2014 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г., годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. и годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Тодор Недев Марков с дипл. № 049/1991 г.

4. Общото събрание на акционерите утвърди промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на  “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

5. Общото събрание на акционерите определи нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД съгласно приетите промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. ОСА определи гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

За “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:………………

Лидия Герджикова / пълномощник на Михаил Терианос – Изпълнителен директор/