Във връзка с проведеното на 29.06.2015 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

 

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2014 г., годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. и годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2014 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Тодор Недев Марков с дипл. № 049/1991 г.

 

За “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:……………………………..

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/