УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2015 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.

Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2015 г. е 129 845 броя акции.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/