На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

1. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е разкривало регулирана информация относно дружеството към КФН посредством системата Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН –  www.fsc.bg.

2. От 01.01.2010 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е разкривало информация към обществеността чрез електронната медия ИНФОСТОК – www.infostock.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността.

Информацията, разкривана към обществеността може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството – www.euroterrabulgaria.bg.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД: ……………………………

Михаил Терианос

Изпълнителен директор