Във връзка с проведеното на 13.06.2016 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

 

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г., одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2015 г., годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г. и годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2015 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната през 2015 г. печалба в размер на 54 895,53 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер; с неразпределената печалба от предходни периоди в размер на 1 352 369,48 лв. да бъде покрита часто от натрупаната загуба от предходни периоди в същия размер и решение с «други резерви» в размер на 8 390 735,87 лв. също да бъде покрита част от натрупаната загуба от предходни периоди в същия размер.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г., съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Георги Георгиев с диплома № 0063.

5. Общото събрание на акционерите определи нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите Михаил Терианос в размер на 5 000 лева и определи гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на Директорите Михаил Терианос в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите прие решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения за дейността си като такива.

6. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.