Във връзка с проведеното на 22.06.2017 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2016 г., годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. и годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната през 2016 г. печалба в размер на 612 121.22 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г., съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Георги Георгиев с диплома № 0063.

5. Общото събрание на акционерите определи нетно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите Михаил Терианос в размер на 10 000 лева и определи гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на Директорите Михаил Терианос в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите прие решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения за дейността си като такива.

6. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.

7. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Лидия Атанасова Герджикова, Тодор Димитров Пасков и Руслан Пенев Пейчев с мандат от 3 години от датата на избора, определи нетно възнаграждение в размер на 300 лв. на заседание за всеки член на одитния комитет на дружеството и прие Статут на одитния комитет на дружеството.

8. Общото събрание на акционерите освободи Ангелос Парасхакис като независим член на СД на дружеството и избра на негово място Елена Йосифова Коцева-Петропулу за нов независим член на СД на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.