Протокол от проведеното ОСА на 22.06.2021 г.

Доклад на СД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД

Общо събрание на акционерите