Във връзка с проведеното на 28.06.2011 г. от 9.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за по-важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., одиторския доклад, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. и годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2010 г.
2. Общото събрание на акционерите прие решение нетната печалба на дружеството, реализирана през 2010 г. в размер на 370 912,16 лева да бъде разпределена, както следва: 10 % от печалбата, а именно 37 091,21 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството; част от печалбата в размер на 150 000 лв. да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, а останалата част от печалбата в размер на 183 820.95 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от OCA дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗГШЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Правилника на Централния депозитар.Акционерите следва да имат предвид, че в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД е изкупило обратно собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на дивидент до момента на тяхното прехвърляне. Броят на обратно изкупените акции, по които се преустановява упражняването на правото на дивидент ще бъде определен към датата, на която съгласно изискванията на ЗППЦК се определя кръга на лицата, които имат право да получат дивидент, а именно към 14-тия ден след датата на ОС, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишния финансов отчет.  Следователно нетният и брутният размер на дължимия дивидент на една акция ще бъде определен след получаване на списък на акционерите от Централен депозитар към 14-тия ден след датата на ОС.
В случай, че до 14-тия ден след датата на ОС дружеството не изкупува собствени акции, то брояг на обратно изкупените акции остава непроменен – 515 538 броя, по които се преустановява упражняването на всички права, включитено и на правото на дивидент. В тази връзка броят на акциите, по които възниква правото на дивидент е 17 684 462. Предвид гореизложеното брутният размер на дивидента на акция би бил 0,008482 лв., а нетният размер на дивидента на акция – 0,008057 лв.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
4. Съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, Общото събрание на акционерите избра Георги Георгиев с дипл. № 0063 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
5. Общото събрание на акционерите потвърди решенията, приети от СД на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД от 16.10.2010 г., а именно: задълженията към акционерите на дружеството в резултат на осъщественото през 2010 г. намаляване на капитала на дружеството да бъдат трансформирани в допълнителни резерви и допълнителните резерви да бъдат използвани за намаление на загубата от преоценка на активи.
6. Общото събрание на акционерите прие решение с неразпределената печалба на дружеството, която към 31.12.2010 г. е в размер на 139 306,00 лв. да бъде покрита част от непокритата загуба на дружеството от предходни години, която към 31.12.2010 г. е в размер на 5 266 000 лв.

За “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:……………………………..
Михаил Терианос
/ Изпълнителен директор/