С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на 02.10.2017 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 29.08.2017 г. под № 20170829101859.