Уведомяваме Ви, че с вписване №  20190425154304 от 25.04.2019 г., по партидата на „Еуротерра България“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е обявена покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 10.06.2019 г., съответно за 25.06.2019 г. при липса на кворум.