06.03.2024

„Еуротерра България“ АД е сключило договор, по силата на който е получило паричен заем от „Еуротерра Девелъпмент“ АД. Размерът на заема е до 100 хил. лв. със срок на издължаване от 5 години, като е предвидена 2% годишна лихва. За предварителното одобрение на всяка...

12.02.2024

Относно: „Eуротерра България“ АД е сключило договори за заем с насрещни страни „Изи Хоумс“ АД и „Пансо“ АД Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „Еуротерра България“ АД е сключило договори, по силата на които е...

01.02.2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2024 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.01.2024 г. е 129 845...