Редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Еуротерра България“ АД на 28.06.2024 г.

Списък с акционерите Протокол Протокол на мандатната комисия __________________________________________ Покана Правила за гласуване чрез пълномощник Писмени материали Доклад ДВИ Образец на пълномощно Мотивиран доклад Отчет на Одитен комитет Протокол от заседание на...

06.03.2024

„Еуротерра България“ АД е сключило договор, по силата на който е получило паричен заем от „Еуротерра Девелъпмент“ АД. Размерът на заема е до 100 хил. лв. със срок на издължаване от 5 години, като е предвидена 2% годишна лихва. За предварителното одобрение на всяка...

12.02.2024

Относно: „Eуротерра България“ АД е сключило договори за заем с насрещни страни „Изи Хоумс“ АД и „Пансо“ АД Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „Еуротерра България“ АД е сключило договори, по силата на които е...