Описание на правата на акционерите

Акционери права обикновено се регулират от Търговския закон (ТЗ) и по-специално – от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който предвижда специфични въпроси, свързани с правата на акционерите на публичните дружества.

Всяка обикновена акция от капитала на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

1. Правото на получаване на дивидент

Право да получат дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията е едно от най-важните материални права на акционера, изразени в правото да получават дял от печалбата на баланса на дружеството, което съответства на неговото / нейното дялово участие в капитала. Конкретните предпоставки, създадени със закон, с цел получаване на дивиденти са: изтичане на финансовата година; положителен финансов резултат (печалба) на дружеството; одобряване на годишния финансов отчет на дружеството от Общото събрание на акционерите; според проверка и одобрение на годишния финансов отчет, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които е задължително по Закон да бъдат създадени от дружеството ; решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата чрез разпределяне на дивиденти.

Право да получат дивидент ще бъде само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 14-тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, където е приет годишният финансов отчет и решението за разпределение на печалбата е взето. Регистрацията на човек / юридическото лице, в списъка на акционерите, както на датата, посочена по-горе, която трябва да бъде предоставена на дружеството от Централен депозитар АД, е достатъчно условие за акционера да получава дивиденти след като е надлежно неговото / нейното узаконяване. Публичното дружество е длъжно да осигури изплащането на дивидентите, гласувани от Общото събрание в 3-месечен срок след датата на Общото събрание, както и всички разходи, свързани с разпределението на дивидентите ще бъдат покрити от дружеството. Право да получат дивидент от страна на правоимащите акционери е под 5-годишна давност, както след изтичане на този срок правата се погасяват по давност, и остават във фонд „Резервен“ на компанията. Право да получат дивидент не може да бъде отменено или ограничено от всяка разпоредба на устава, решение на Общото събрание или решение на управителния орган на дружеството, но упражняването на това право може да се ограничения в следните направления:

1. Не се разрешава да се разпределят дивиденти, надвишаващи размера на нетната печалба за съответната година, неразпределената печалба от минали години, съответния дял на фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, които надвишават минималните определения от закона или устава, и които минимумът е намален с размера на натрупаните загуби от предходни години и с отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството;

2. Предварителното изплащане на дивиденти преди одобряването на годишния финансов отчет е недопустимо;

3. Най-малко 1/10 част от печалбата на публичното дружество се разпределя, докато средствата във фонд „Резервен“ достигнат минималния 1/10 част от капитала на дружеството;

2. Правото на ликвидационен дял

Правото за получаване на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията е едно от основните материални права на акционера, включени в правоотношенията на членството. Упражняването на това право предполага прекратяване на дружеството. Това право е условно и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на дружеството и след като кредиторите са задоволени, е останалото имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Права за получаване на ликвидационен дял имат само акционерите на дружеството към датата на нейното ликвидиране.

3. Право на глас

Правото на глас е един от най-важните неимуществени права на акционерите, чрез които те участват в управлението на дружеството. Това право се упражнява, когато акционерът приема решения на Общото събрание по отношение на всички въпроси, включени в дневния ред. Всяка акция има право на един глас. На фирмата не е разрешено да издава акции с право на повече от един глас. В случай, че собствениците на акции / дялове са повече от един, те упражняват правото на глас заедно чрез упълномощен представител.

Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква за съответния акционер в момента на изплащане на пълната стойност на емисията на акция/и и след влизането на дружеството или съответно увеличението на капитала, в търговския регистър.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в списъка на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Регистрация на човек / юридическото лице, в списъка на акционерите, както на датата, посочена по-горе, е достатъчно условие за лице / юридическото лице да стане акционер и съответно – да вземе участие в Общото събрание на акционерите и да упражнява правото на гласуване, след като е припознат със съответните права. Според изрична разпоредба на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на регулирания пазар, където се търгуват акциите на дружеството незабавно се оповестява, при получаване на поканата за свикване на Общо събрание, крайната дата за сключване на сделки за акции, които дават възможност купувачът да упражнява правото на глас,дадено му от акциите на съответното Общо събрание – чл. 115б, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител, упълномощен с писмено и изрично пълномощно, заверено от нотариус, в съответствие с изискванията на чл. 116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА

Всяка акция от капитала на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД дава и допълнителни права, произтичащи от основните права:

• Право на записване на част от новите акции в случай на увеличение на капитала на дружеството, която част е съразмерна на притежаваните акции преди увеличението. На основата на чл. 112 и следващата форма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случай на увеличение на капитала в съответствие с процедурите, предвидени от закона, настоящите акционери имат право на предпочтително придобиване на новите акции, пропорционално на участието им в капитала преди увеличението на капитала. Право да участват в увеличението на капитала, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението за увеличаване на капитала на общото събрание, или ако това решение е взето от управителния орган – лица, които са придобили акции не по-късно от 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане и обнародването му в Държавен вестник. Това право не може да бъде отменено или ограничено от всяка разпоредба на устава, решение на Общото събрание или решение на управителния орган на дружеството.

• Правото да участват в управлението на дружеството, включително правото да избират и да бъдат избирани в органите на управление на дружеството;

• Право да получат информация – възможността на акционерите да преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да получават тези материали при поискване и безплатно, както и да получават протоколите и съответните приложенията към тях от предишната сесия на Общото събрание, които дружеството е длъжно да пази.

Право да получат информация включва също така правото да получават верни, изчерпателни и съществени отговори от членовете на Съвета на директорите и прокуриста на дружеството на всички въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание по отношение на икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всички акционери имат право да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред, или не.

По всяко време акционерите на дружеството имат право да изискват и да получават информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.

• Правото да се иска назначаване на дипломираните експерт-счетоводители от съда, в случай, че няма такива експерти или не са били избрани от Общото събрание на акционерите;

• Правото да отменят решенията на Общото събрание на дружеството дава възможност на всеки акционер да създаде иск срещу дружеството в окръжен съд по регистрацията на дружеството, за да отмени решение на Общото събрание, когато въпросното решение противоречи на повелителните разпоредби на закона или устава.

• Правото за защита на членството дава на всеки акционер на дружеството възможност, без ограничения във времето, да се създаде иск в окръжния съд по регистрацията на дружеството, за да защити неговото/ нейното право на членството и на отделни членски права, когато те са нарушени от органи на дружеството.

• Правото да се свика Общо събрание на акционерите, в случай, че акционер / и притежава най-малко 5% от акциите с право на глас в продължение на повече от 3 месеца;

• Правото да се иска назначаване на контрольор, в случай, че акционер / и притежава най-малко 5% от акциите с право на глас;

• Правото да се включат допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, което вече е било свикано, в случай, че акционер / и притежават най-малко 5% от акциите с право на глас в продължение на повече от 3 месеца.

Рамката на корпоративното управление в България, както и в много други европейски страни, се основава на отношенията между различните агенти или участниците на пазара, които влияят върху управлението на фирмата, както и на ефекта и въздействието, че тези отношения са на отчетност на фирмата, ефективност, ефикасност и ефективност. По принцип, повечето от въпросите, свързани с тези отношения възникват от проблемите на агенцията, която е свързана с отделянето на собствеността и контрола. Местни и европейски предложения на корпоративното управление, следвайки модела на ОИСР, акцент върху следните области:

1) Права и задължения на акционерите

2) Равното третиране на акционерите

3) Роля на компанията и бизнес партньори и на агенциите с законни интереси в дружеството

4) Прозрачно разкриване на информация и одит

5) Съветът на директорите

6) Не – изпълнителните членове на Съвета на директорите

7) Оперативното управление.

Еуротерра работи в зоната на Европейския съюз от 80-те години, като предлага продажба основно на американски, британски, немски и др клиенти, бързо приема принципите на корпоративното управление. Дружеството е приело по-нови корпоративни директиви за управление на ЕС, които са занимават със специален и значим обект на прозрачност и които задължават публичните компании да разкриват информация за:

• Вливане и изкупувания

• Планове за разширяване

• Вътрешна информация

• Търговия с топ мениджмънта

• Търговия с одитори

• Отдели за вътрешен одит

• Регистър на акционерите

• Съставът и задълженията на Съвета на директорите

• Вътрешният одит

• Условията на увеличение на акционерния капитал.

Компанията също така прилага трите директиви, които вече са одобрени от Европейския парламент, в Европейския съюз, които обхващат теми като:

• Избягването на пазарна злоупотреба

• Съдържанието и процедурата за одобрение на проспекта за регистрацията и търговията с ценни книжа на фондовата борса

• Прегледа на рамките на предоставяне на инвестиционни услуги

• Прилагането на МСФО в ЕС.

Еуротерра България също е в пълно съответствие с критериите, изложени от БФБ.