01.09.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.08.2023 г. е 129 845...

Дивидентна политика

Представяне на политиката на дивиденти на компанията Правото на дивидент е правото да се получава част от разпределението на нетната печалба на компанията . За да произхожда правото на дивидент, трябва да бъдат спазени следните условия: Финансовата година трябва да...

Корпоративно управление

Описание на правата на акционерите Акционери права обикновено се регулират от Търговския закон (ТЗ) и по-специално – от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който предвижда специфични въпроси, свързани с правата на акционерите на публичните...
Мениджмънт

Мениджмънт

Административното тяло и висшият мениджмънт на компанията включват: a) Членовете на Борда на директорите Михаил Терианос, председател – изпълнителен член Олга Териану, заместник-председател, изпълнителен член Ангелос Параскакис, член, независим неизпълнителен член...

Корпоративна социална отговорност

Като разрастваща се регионална европейска компания, ние сме изключително възприемчиви към местните общества и особено тези, в които оперираме, произвеждаме, на които продаваме, от които наемаме персонал, от които черпим и в които живеем. Ние оперираме основно в...

Придобиване на земя

Намирането на земя е ключът към разрастването и бъдещия успех на нашата постоянно разширяваща се компания в нови географски и нишови пазари, които дават на компанията оперативно предимство, дори и в оборота на недвижимото имущество в страната. Нашият отдел за...