Представяне на политиката на дивиденти на компанията

Правото на дивидент е правото да се получава част от разпределението на нетната печалба на компанията .

За да произхожда правото на дивидент, трябва да бъдат спазени следните условия:

Финансовата година трябва да бъде пълна , годишния доклад трябва да бъде  приет на годишното Общо събрание , трябва да бъде взето ясно решение за разделяне на реализираните печалби  от годишното Общо събрание.

Изплащането на дивидента се извършва чрез банков превод , с намесата на Централния депозитар . Правото на дивидент е предоставено на акционерите , придобили акции до 14 дни след годишното общо събрание , на което е приет годишният финансов отчет  и е взето решение за разпределяне на печалбата .

Съветът на директорите има право да предложи на годишното Общо събрание  да  се приеме решението за разпределяне на съответната част от нетната им печалба под формата на дивидент.