Протокол

Протокол на Мандатна Комисия

Списък на акционерите

Политика за възнагражденията

Покана

Писмени материали

Правила за гласуване чрез пълномощник 

Пълномощно

Свидетелство за съдимост

Протокол от ОСА

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2021

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2020

Декларации по член 116 от ЗППЦК

Декларации по член 234 от ТЗ

Декларации по член 237 от ТЗ

Свидетелство за съдимост