Доклад на независимия одитор


Отчет за Финансовото състояние на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 31.12.2013 г.


Годишен доклад за дейността на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за финансовата 2013 г.


Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2013 г.


Пълномощно – образец


Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София за 2013 г.


Писмени материали по точките от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – 12.06. 2014 г., гр. София


Покана за редовно общо заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София


Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД


Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 12.06.2014 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД


Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД


Протокол от проведено редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД – 12.06.2014 г.


Уведомление относно приетите важни решения на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД – 12.06.2014 г.