Доклад на независимия одитор


Отчет за Финансовото състояние на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 31.12.2014 г.


Годишен доклад за дейността на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за финансовата 2014 г.


Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2014 г.


Пълномощно – образец


Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София за 2014 г.


Писмени материали по точките от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – 29.06. 2015 г., гр. София


Покана за редовно общо заседание на Общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София


Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 29.06.2015 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД


Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД


Протокол от редовно заседание на Общото заседание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД