Протокол на мандатна комисия


Протокол от ОСА


Доклад на независимия одитор


Годишен доклад за дейността на “Еуротерра България” АД за финансовата 2016 г.


Годишен финансов отчет


Доклад


Декларация за корпоративно управление


Свидетелство за съдимост


Свидетелство – GR


Свидетелство – GR


Протокол от заседание на съвета на директорите


Правила за гласуване чрез пълномощник


Политика за възнаграждения


Покана за редовно заседание


Писмени материали


Статут на одитния комитет


Доклад на одитен комитет


Доклад за дейността на ДВИ


Диплома – Тодор Пасков


Диплома – Руслан Пейчев


Диплома – Лидия Атанасова


Декларация за независимост – Тодор Пасков


Декларация за независимост – Руслан Пейчев


Автобиография – Лидия Атанасова


Автобиография – Helena Kotseva-Petropoulou


Автобиография – Michail Therianos


Автобиография – Olga Therianou


Ажтобиография – Руслан Пейчев