Покана за редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Еуротерра България” АД, гр. София

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София...
Общо събрание на акционерите – 2018 на 19.04.2019 г.

Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ на 05.06.2018 г.

Покана за редовно заседание  Годишен доклад за дейността на “Еуротерра България” АД за финансовата 2017 г.  Протокол от заседание на съвета на директорите  Доклад за дейността на ДВИ  Доклад на одитен комитет  Доклад на независимия одитор  Политика за възнаграждения ...
Общо събрание на акционерите – 2018 на 19.04.2019 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД – 02.10.2017 г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 18.10.2017 г. Протокол на Мандатната комисия за извънредно Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 18.10.2017 г. Покана...
Общо събрание на акционерите – 2018 на 19.04.2019 г.

Материали за общо събрание на 22.06.2017 г.

Протокол на мандатна комисия Протокол от ОСА Доклад на независимия одитор Годишен доклад за дейността на “Еуротерра България” АД за финансовата 2016 г. Годишен финансов отчет Доклад Декларация за корпоративно управление Свидетелство за съдимост Свидетелство – GR...