Акционери

Българска фондова борса първоначално публично предлагане (IPO): 21 юли 2005 Неофициален пазар на акции, Сегмент А Индекс: Недвижими имоти, наеми и бизнес дейности Фирмени символи: БФБ: (TERRA); Ройтерс: (TERRAr.BU); Блумберг: (TERRA BU) Брой издадени акции: 7 милиона...

За нас

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ AД (БФБ: TERRA; Блумберг: TERRA BU), регистрирана на Българска фондова борса – София АД, е една от най-големите компании за недвижимо имущество в България, чиято дейност е разработване и управление на частна поземлена собственост. Дейността на...

Нашите хора

Еуротерра България е поела ангажимент за равенство на възможностите и не дискриминира на основата на раса, възраст, цвят на кожата, националност, етнически или национален произход, увреждане, религия и убеждения, пол, семейно положение или сексуална ориентация....

Придобиване на земя

Намирането на земя е ключът към разрастването и бъдещия успех на нашата постоянно разширяваща се компания в нови географски и нишови пазари, които дават на компанията оперативно предимство, дори и в оборота на недвижимото имущество в страната. Нашият отдел за...